Regulamin katalogu weselnego robimywesele.pl


I.POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczeniu usług Portalu Robimywesele.pl, zwanego dalej „PORTALEM” i określa zasady korzystania z serwisu udostępniającego usługi firm a także osób fizycznych, pełnoletnich i uprawnionych oraz prowadzących swoją działalność bądź usługi związane z organizacją ślubu lub przyjęcia weselnego.

1.2. Serwis "robimywesele.pl" funkcjonuje na mocy przepisów polskiego prawa  tj ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, w  której zawarte jest Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”). 

1.3. Multimedialny katalog usług weselnych "robimywesele.pl" umożliwia publikację ofert i usług związanych z organizacją ślubu, wesela oraz wszelkich pokrewnych działań związanych z branżą weselną.

1.4. Usługodawca tj "robimywesele.pl"  - reprezentowany przez DFS Rafała Dmochowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DmochFilmStudio Rafał Dmochowski ul.Bartąska 170/12 , 10-687 z siedzibą w Bartągu, NIP: 739-169-52-04 REGON:280105905.

1.5. Usługobiorca - firma, spółka, przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna pełnoletnia, zakładająca dobrowolnie i posiadająca aktywne konto w serwisie "robimywesele.pl".Każdy usługobiorca ma możliwość rejestracji swojego konta oraz jego obsługi, aktualizacji danych oraz galerii foto-wideo.

1.6. Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.

1.7. Przyszłe młode pary mają bezpłatny dostęp do portalu z poziomu konta  „Młoda Para”. W usłudze serwisu dostępne jest także konto dla "FIRM"  za  złotówkę, tylko w pakiecie "BRĄZOWYM"  na okres trzech miesięcy.                                             

1.8.Klient zwany  usługobiorcą zakładający oraz posiadający i obsługujący swój „profil” określony jako „konto firmowe” musi być osobą pełnoletnią w pełni świadomą zasad funkcjonowania portalu „robimywesele.pl” a także posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Przez określenie „usługobiorca” rozumie się także grupę osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnich prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a także Spółki i inne formy działalności gospodarczych posiadające odpowiedzialność cywilno-prawno według stosownych przepisów polskiego prawa.

1.9. Zakładając konto usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i w pełni rozumie postanowienia niniejszego Regulaminu tym samym godzi się na jego postanowienia. 


II. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA
2.1. Niezbędne do założenia konta na portalu jest podanie adekwatnych danych. Przy czym zakres danych spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO, tj. zakres przetwarzanych danych jest taki, jaki niezbędny do osiągnięcia określonego celu portalu. Usługodawca zapewnia, że zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Założenie konta na portalu traktuje się jako jednoznaczne z zawarciem Umowy.

2.3. Zakładający „Konto firmowe” oświadcza, że posiada upoważnienie  bądź zgodę do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, dla której tworzy to Konto. Zaś osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której tworzonej jest „Konto firmowe” oświadcza, że Konto jest  tworzone za jej wiedzą i zgodą oraz że operacje na Koncie traktuje jako działania własne.

2.4. Usługobiorca wypełniając dane niezbędne do rejestracji konta gwarantuje, iż są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli dane są fałszywe, może podlegać odpowiedzialności karnej. Ponadto Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2.5 USŁUGODAWCA wyklucza możliwość zakładania kont przez osoby, które zostały wykluczone z portalu, ponieważ złamały jego Regulamin  lub naruszyły prawo.

2.6 USŁUGOBIORCA po prawidłowym procesie założenia konta może dodać ogłoszenie związane z prowadzoną przez niego działalnością lub zakresem świadczony usług.

2.7 USŁUGODAWCA posiada prawo do weryfikacji treści ogłoszenia, aby była ona zgodna z niniejszym regulaminem.

2.8 USŁUGODAWCA ma prawo do weryfikacji zamieszczonych zdjęć i materiałów filmowych oraz wszelkich innych form multimedialnych plików promujących działalność USŁUGOBIORCY.

2.9. USŁUGODAWCA od momentu dokonania płatności, następnie po weryfikacji treści ogłoszenia w całości tj tekstu/opisu ,zdjęć a także filmów i zaksięgowania środków na koncie usługodawcy w ciągu 48 godzin dokonuje akceptacji ogłoszenia USŁUGOBIORCY. Akceptacja ogłoszenia przez USŁUGODAWCĘ oznacza ,że USŁUGOBIORCA posiada wszelkie prawa do korzystania z serwisu ROBIMYWESELE.PL pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu a także pod warunkiem zapoznania się i przestrzegania „WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU” oraz zapoznania się i przestrzegania zasad i przepisów zawartych w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”. 


III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
3.1. Usługodawca zapewnia, że będzie starannie  świadczył  Usługi wynikające z obowiązków portalu. Z tym, że Usługodawca nie odpowiada za: wadliwe funkcjonowanie łącza internetowego lub przeglądarki internetowej Usługobiorcy, ponadto ewentualne przerwy w dostawie usług internetowych.

3.2 Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych między Usługobiorcami oraz ich klientami. Nie ponosi on również odpowiedzialności za wynikające z zawieranych przez nie umów, ewentualne roszczenia.

3.3. Usługodawca nie odpowiada również za efekty podania przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom, które nie są do tego uprawnione oraz za korespondencję, która wynika z podania ww hasła.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta lub zawieszenia go do czasu wyjaśnienia sprawy, gdy:

o 3.4.1 przy zakładaniu konta Usługodawca podał fałszywe dane,
o 3.4.2.uzasadnionego podejrzenia, że Usługodawca złamał zasady regulaminu portalu lub umowy,
o 3.4.3. Konto wykorzystano wbrew prawu lub na szkodę osób trzecich 
o 3.4.4. Usługobiorca nie wywiązał się z płatności za  świadczone usługi lub umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji płatniczej

3.5. Na czas uaktualniania portalu, prac konserwacyjnych lub z powodu kłopotów technicznych Usługodawca może czasowo zablokować dostęp do portalu/usługi. Przy czym w miarę możliwości portal będzie o takich sytuacjach i problemach technicznych informował.

3.6. Usługobiorca niezwłocznie po zawieszeniu/ zablokowaniu konta informuje Usługodawcę przez komunikat o przyczynach zawieszenia/ zablokowaniu konta, chyba że przekazanie tej informacji jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem

3.7. Zakazane jest wpisywanie treści oraz zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych, które naruszają prawo, godność osobistą, w tym są obraźliwe, wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści oraz zdjęć.

3.8. Ponadto Usługodawca zabrania reklamy serwisów konkurencyjnych wobec  świadczonych przez niniejszy portal usług.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
4.1. Po wprowadzeniu danych to Usługobiorca staje się ich właścicielem, w ramach założonego Konta, z zastrzeżeniem pkt 4.4.

4.2. To Usługobiorca jest  odpowiedzialny za podanie nieprawdziwych danych. Ma obowiązek je aktualizować. Ponosi tez odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, prawa autorskich czy pokrewnych, ujawnienie tajemnicy służbowej. 

4.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4.4. Zdjęcia czy treści zamieszczane przez Usługobiorcę nie mogą zawierać treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub treści pornograficznych, ponadto praw osób trzecich. To usługobiorca odpowiada za naruszenia prawa lub szkody powstałe przez to w serwisie. Usługobiorca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, filmów, utworów muzycznych, wideoklipów, filmów promocyjnych, tekstów oraz wszystkich innych materiałów i plików w formie multimedialnej umieszczonej poprzez swoje konto na portalu Robimywesele.pl, a także udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Na tej podstawie Usługodawca ma prawo: wprowadzać wszystkie treści i zdjęcia do sieci komputerowej lub multimedialnej, upubliczniać je , odtwarzać, umieszczać w bazie , przestrzeni publicznej portalach społecznościowych, czy wykorzystać do promocji. Usługobiorca wyraża na to zgodę i nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw.


V. ŚWIADCZENIE USŁUGI
5.1. Usługi portalu świadczone są drogą elektroniczną. 
 
5.2. Usługi świadczone będą przez czas nieokreślony. Przy czym Usługobiorca – osoba fizyczna – ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia lub może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Natomiast warunki wypowiedzenia „Konta firmowego”  są określone w umowie odpłatnej.

5.3. Usługobiorca, który założył „Konto firmowe” wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5.5. Usługodawca nawet po zakończeniu świadczenia Usług będzie przechowywał dane dotyczące Usługobiorcy określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu rozliczenia świadczonej Usługi.


VI. USTERKI I REKLAMACJE 
6.1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie e-mailowej, na adres: biuro@robimywesele.pl

6.2. Zgłoszenie o problemie technicznych lub usterce, należy wysłać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, wskazać co jest problemem i w jakich okolicznościach problem wystąpił, wskazać używaną przez usługobiorcę przeglądarkę internetową a jeśli pojawił się lub wygenerował błąd, wówczas szczegółowo opisać usterkę.

6.4. Reklamacja związana z płatnością, rozliczeniem konta  lub wystawieniem  faktury musi zawierać: numer faktury, kwotę, datę wystawienia faktury, przyczynę wystawienia korekty, rodzaj usługi objętej korektą.

6.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji Konta lub na adres wskazany w składanej reklamacji, w ciągu 30 dni.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
7.1. Nazwa portalu, jego oprogramowanie, baza danych, wygląd strony, użyte symbole, interfejs, logotypy podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego. Tym samym są zabezpieczone przepisami prawa autorskiego.

7.2 Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Portal ROBIMYWESELE.PL obsługują przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25.

8.2. Właściciel portalu może wprowadzać zmiany do regulaminu portalu. Informuje o tym Usługodawców w ciągu 14 dni. Przy czym, ww zmiany nie mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę. 

8.4. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie portalu i nie udziela gwarancji w tym zakresie.

8.5. Spory między Usługodawcą i Usługobiorcami będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie. Osoby fizyczne mogą korzystać z mediacji sądowych.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, CYWILNA I  DANE OSOBOWE 
9.1. Usługobiorca akceptując powyższy regulamin zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa zgodnych z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

9.2. Usługobiorca ponadto akceptując regulamin, warunki korzystania z serwisu oraz politykę prywatności ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za umieszczanie treści, zdjęć oraz materiałów filmowych niezgodnych z regulaminem, warunkami korzystania z serwisu oraz polityką prywatności portalu ROBIMYWESELE.PL.

9.3. Usługobiorca narusza prawo i poddany będzie odpowiedzialności karnej w momencie naruszenia dobrego imienia innej osoby fizycznej, firmy, spółki lub innego podmiotu, którego treści, zdjęcia lub materiały filmowe zostały wykorzystane i upublicznione w serwisie ROBIMYWESELE.PL bez wiedzy i zgody osoby lub osób będących na umieszczonych zdjęciach i filmach, właściciela firmy, spółki lub innego podmiotu świadczącego usługi.

9.4. Umieszczając treści, zdjęcia oraz materiały i pliki multimedialne w swoim ogłoszeniu, usługobiorca oświadcza tym samym ,ze posiada do nich prawa majątkowe, zgodę osób trzecich, których wizerunek został umieszczony i wykorzystany do promowania usług USŁUGOBIORCY.

9.5.  W przypadku umieszczenia treści, tekstu, zdjęć , filmów i wszelkich innych treści niezgodnych z regulaminem przez USŁUGOBIORCĘ lub umieszczenia ich bez zgody na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na nagraniach wideo, zdjęciach, wykorzystanej muzyki w filmach i wszystkich innych formach prezentacji multimedialnych oraz bez posiadania do nich praw majątkowych i zgody na ich wykorzystanie – USŁUGOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną za ich umieszczenie i wykorzystanie nie zgodne z prawem. 

9.6. Zgodnie z Ustawą z 4.02.1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) każde nagranie, film, utwór , utwór muzyczny, zdjęcie ,etiuda, każda inna treść lub forma sztuki jest własnością intelektualną autora, twórcy lub osoby posiadające prawa majątkowe do szerokorozumianego „utworu”  i wykorzystanie jego dzieła wymaga zgody jego twórcy, autora lub przeniesienie bądź sprzedaży praw majątkowy do dzieła, utworu, muzyki, filmu, etiudy ,wideoklipu, wiersza scenariusza oraz wszelkich innych form twórczych. W związku z powyższą ustawą, USŁUGOBIORCA odpowiada za wykorzystanie, upublicznianie oraz odpowiada za nabycie zgody na wykorzystanie i upublicznianie nagrań, muzyki, muzyki w filmach promocyjnych, zdjęć, spotów ,reklam, etiud, wierszy, slajdów, screenów oraz wszelkich innych dzieł wymagających zgody ich twórcy – autora lub osoby lub instytucji posiadającej do dzieła prawa majątkowe i prawa autorskie.

9.7. USŁUGODAWCA  tym samym nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, prawnej, cywilnoprawnej oraz karnej w związku z umieszczaniem, rozpowszechnianiem i upublicznianiem na portalu ROBIMYWESELE.PL wszelkich utworów, zdjęć , slajdów, materiałów filmowych ,etiud, spotów ,utworów muzycznych i wszelkich innych form artystycznych i audiowizualnych przez USŁUGOBIORCĘ.

9.8. Za umieszczone przez USŁUGOBIORCĘ w jego profilu za pośrednictwem konta tego usługobiorcy: treści, zdjęcia, utwory muzyczne, filmy, reklamy, spoty oraz wszelkie inne pliki na PORTALU ROBIMYWESELE.PL  odpowiada usługobiorca, do którego należy konto i jest on właścicielem swojego/swoich ogłoszeń. Jednocześnie ten USŁUGOBIORCA odpowiada także za wykorzystanie, upublicznianie tych utworów zgodnie z prawem, o czym mowa jest w powyższym regulaminie.


X. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I POLITYKA PRYWATONOŚCI
10.1. Zasady i warunki korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu w zakładce „ Warunki korzystania z serwisu” a usługobiorca ma obowiązek z ich treścią się zapoznać i przestrzegać warunków w niej zawartych.

10.2. Do ochrony danych osobowych zastosowano oddzielną zakładkę „Polityka prywatności” a usługobiorca ma obowiązek się z tą treścią zapoznać i przestrzegać zawartych w niej przepisów.